TAINS会員数一覧と加入割合(平成31年1月31日)

2019年02月04日

 

お試し会員   60

 

税理士会会員数一覧と加入割合(平成31年1月31日)
12月末 1月入会 1月退会 1月末 税理士 TAINS
登録者数 加入割合
東京税理士会 2,273 3 12 2,264 22,943 9.87%
東京地方税理士会 697 1 5 693 4,908 14.12%
千葉県税理士会 237 4 1 240 2,513 9.55%
関東信越税理士会 546 1 5 542 7,360 7.36%
近畿税理士会 1,159 7 4 1,162 14,801 7.85%
北海道税理士会 190 0 0 190 1,854 10.25%
東北税理士会 344 4 2 346 2,467 14.03%
名古屋税理士会 476 1 0 477 4,629 10.30%
東海税理士会 330 0 3 327 4,380 7.47%
北陸税理士会 154 2 1 155 1,426 10.87%
中国税理士会 334 0 1 333 3,116 10.69%
四国税理士会 160 0 0 160 1,617 9.89%
九州北部税理士会 281 2 2 281 3,258 8.62%
南九州税理士会 242 0 3 239 2,147 11.13%
沖縄税理士会 73 0 0 73 425 17.18%
所属会合計 7,496 25 39 7,482 77,844 9.61%
その他 254 1 0 255
合計 7,750 26 39 7,737

 

税理士法人会員数一覧と加入割合(平成31年1月31日)
12月末 1月入会 1月退会 1月末 税理士法人 TAINS
届出数 加入割合
東京税理士会 5 0 0 5 1,218 0.41%
東京地方税理士会 1 0 0 1 204 0.49%
千葉県税理士会 0 0 0 0 97 0.00%
関東信越税理士会 0 0 0 0 402 0.00%
近畿税理士会 0 0 0 0 668 0.00%
北海道税理士会 0 0 0 0 149 0.00%
東北税理士会 0 0 0 0 128 0.00%
名古屋税理士会 0 0 0 0 277 0.00%
東海税理士会 0 0 0 0 214 0.00%
北陸税理士会 0 0 0 0 92 0.00%
中国税理士会 0 0 0 0 139 0.00%
四国税理士会 0 0 0 0 82 0.00%
九州北部税理士会 0 0 0 0 151 0.00%
南九州税理士会 0 0 0 0 99 0.00%
沖縄税理士会 0 0 0 0 26 0.00%
所属会合計 6 0 0 6 3,946 0.15%
合計 6 0 0 6

TAINS会員数一覧と加入割合(平成30年12月30日)

2019年01月17日

税理士会会員数一覧と加入割合(平成30年12月31日)
11月末 12月入会 12月退会 12月末 税理士 TAINS
登録者数 加入割合
東京税理士会 2,279 4 10 2,273 22,889 9.93%
東京地方税理士会 696 4 3 697 4,899 14.23%
千葉県税理士会 235 2 0 237 2,514 9.43%
関東信越税理士会 547 1 2 546 7,357 7.42%
近畿税理士会 1,154 10 5 1,159 14,802 7.83%
北海道税理士会 190 1 1 190 1,855 10.24%
東北税理士会 344 1 1 344 2,466 13.95%
名古屋税理士会 475 1 0 476 4,633 10.27%
東海税理士会 330 1 1 330 4,386 7.52%
北陸税理士会 156 1 3 154 1,427 10.79%
中国税理士会 334 0 0 334 3,121 10.70%
四国税理士会 158 2 0 160 1,621 9.87%
九州北部税理士会 282 0 1 281 3,262 8.61%
南九州税理士会 244 0 2 242 2,144 11.29%
沖縄税理士会 72 1 0 73 424 17.22%
所属会合計 7,496 29 29 7,496 77,800 9.63%
その他 253 2 1 254
合計 7,749 31 30 7,750

 

税理士法人会員数一覧と加入割合(平成30年12月30日)
11月末 12月入会 12月退会 12月末 税理士法人 TAINS
届出数 加入割合
東京税理士会 0 5 0 5 1,210 0.41%
東京地方税理士会 0 1 0 1 202 0.50%
千葉県税理士会 0 0 0 0 96 0.00%
関東信越税理士会 0 0 0 0 396 0.00%
近畿税理士会 0 0 0 0 665 0.00%
北海道税理士会 0 0 0 0 147 0.00%
東北税理士会 0 0 0 0 128 0.00%
名古屋税理士会 0 0 0 0 277 0.00%
東海税理士会 0 0 0 0 213 0.00%
北陸税理士会 0 0 0 0 92 0.00%
中国税理士会 0 0 0 0 134 0.00%
四国税理士会 0 0 0 0 81 0.00%
九州北部税理士会 0 0 0 0 150 0.00%
南九州税理士会 0 0 0 0 95 0.00%
沖縄税理士会 0 0 0 0 25 0.00%
所属会合計 0 6 0 6 3,911 0.15%
合計 0 6 0 6