TAINS会員数一覧と加入割合(平成31年4月30日)

2019年05月15日

 

お試し会員 86

 

税理士会会員数一覧と加入割合(平成31年4月30日)
3月末 4月入会 4月退会 4月末 税理士 TAINS
登録者数 加入割合
東京税理士会 2,265 8 12 2,261 23,024 9.82%
東京地方税理士会 692 3 3 692 4,910 14.09%
千葉県税理士会 238 2 2 238 2,507 9.49%
関東信越税理士会 545 0 1 544 7,346 7.41%
近畿税理士会 1,166 13 3 1,176 14,804 7.94%
北海道税理士会 190 1 0 191 1,850 10.32%
東北税理士会 348 0 0 348 2,453 14.19%
名古屋税理士会 475 1 0 476 4,626 10.29%
東海税理士会 328 0 2 326 4,357 7.48%
北陸税理士会 156 1 1 156 1,414 11.03%
中国税理士会 330 2 1 331 3,108 10.65%
四国税理士会 162 0 0 162 1,614 10.04%
九州北部税理士会 282 4 2 284 3,289 8.63%
南九州税理士会 238 1 1 238 2,148 11.08%
沖縄税理士会 72 0 0 72 423 17.02%
所属会合計 7,487 36 28 7,495 77,873 9.62%
その他 246 9 12 243
合計 7,733 45 40 7,738

 

税理士法人会員数一覧と加入割合(平成31年4月30日)
3月末 4月入会 4月退会 4月末 税理士法人 TAINS
届出数 加入割合
東京税理士会 8 2 0 10 1,220 0.82%
東京地方税理士会 3 0 0 3 207 1.45%
千葉県税理士会 0 0 0 0 98 0.00%
関東信越税理士会 0 0 0 0 405 0.00%
近畿税理士会 0 1 0 1 672 0.15%
北海道税理士会 0 0 0 0 151 0.00%
東北税理士会 0 0 0 0 129 0.00%
名古屋税理士会 0 0 0 0 275 0.00%
東海税理士会 1 0 0 1 217 0.46%
北陸税理士会 0 0 0 0 94 0.00%
中国税理士会 0 0 0 0 140 0.00%
四国税理士会 0 0 0 0 83 0.00%
九州北部税理士会 0 0 0 0 154 0.00%
南九州税理士会 0 0 0 0 101 0.00%
沖縄税理士会 0 0 0 0 27 0.00%
所属会合計 12 3 0 15 3,973 0.38%
合計 12 3 0 15