TAINS会員数一覧と加入割合(平成31年2月28日)

2019年03月04日

 

お試し会員 61

 

税理士会会員数一覧と加入割合(平成31年2月28日)
1月末 2月入会 2月退会 2月末 税理士 TAINS
登録者数 加入割合
東京税理士会 2,264 9 6 2,267 22,966 9.87%
東京地方税理士会 693 1 0 694 4,915 14.12%
千葉県税理士会 240 1 0 241 2,513 9.59%
関東信越税理士会 542 2 1 543 7,360 7.38%
近畿税理士会 1,162 4 0 1,166 14,824 7.87%
北海道税理士会 190 1 0 191 1,860 10.27%
東北税理士会 346 4 1 349 2,463 14.17%
名古屋税理士会 477 1 3 475 4,620 10.28%
東海税理士会 327 1 1 327 4,383 7.46%
北陸税理士会 155 2 1 156 1,427 10.93%
中国税理士会 333 1 1 333 3,117 10.68%
四国税理士会 160 0 0 160 1,616 9.90%
九州北部税理士会 281 0 0 281 3,265 8.61%
南九州税理士会 239 0 0 239 2,148 11.13%
沖縄税理士会 73 0 1 72 426 16.90%
所属会合計 7,482 27 15 7,494 77,903 9.62%
その他 255 1 2 254
合計 7,737 28 17 7,748

 

税理士法人会員数一覧と加入割合(平成31年2月28日)
1月末 2月入会 2月退会 2月末 税理士法人 TAINS
届出数 加入割合
東京税理士会 5 2 0 7 1,220 0.57%
東京地方税理士会 1 2 0 3 204 1.47%
千葉県税理士会 0 0 0 0 98 0.00%
関東信越税理士会 0 0 0 0 403 0.00%
近畿税理士会 0 0 0 0 668 0.00%
北海道税理士会 0 0 0 0 149 0.00%
東北税理士会 0 0 0 0 129 0.00%
名古屋税理士会 0 0 0 0 277 0.00%
東海税理士会 0 1 0 1 214 0.47%
北陸税理士会 0 0 0 0 94 0.00%
中国税理士会 0 0 0 0 140 0.00%
四国税理士会 0 0 0 0 82 0.00%
九州北部税理士会 0 0 0 0 154 0.00%
南九州税理士会 0 0 0 0 99 0.00%
沖縄税理士会 0 0 0 0 26 0.00%
所属会合計 6 5 0 11 3,957 0.28%
合計 6 5 0 11